REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych oddział przedszkolny

Lista kandydatów przyjętych kl. I

1. REKRUTACJA DO KLAS I oraz DO KLASY I SPORTOWEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.) „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2013 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym – 2020 – kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2014 roku), jednak pod warunkiem:

– dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2019/2020), albo

– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci na WNIOSEK rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy określony został Zarządzeniem Nr A/11/20 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

                 Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 2 do 31 marca 2020 r. od 1 do 15 czerwca 2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej   dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 do 7 kwietnia 2020 r. od 16 do 19 czerwca 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 kwietnia 2020 r. 22 czerwca 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 9 do 20 kwietnia 2020 r. od 23 do 26 czerwca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 kwietnia 2020 r. 29 czerwca 2020 r.
6. Procedura odwoławcza:

1) W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.                                               2) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 22 kwietnia 2020 r. od 30 czerwca 2020 r.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale                       Nr XXXV/325/17 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2017 r.

 

L.p. Kryterium lokalne Wartość kryterium

w punktach

a) Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole, do której prowadzona jest rekrutacja 15
b) Kandydat uczęszczał do przedszkola będącego w obwodzie szkoły. 10
c) W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.   5
d) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców  w zapewnieniu należytej opieki.   3
e) Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły.   2
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

25

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

UWAGA:

O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność złożenia wniosku!

Komplet dokumentów do pobrania w szkole lub poniżej:

zgłoszenie do kl. I

wniosek o przyjęcie dziecka do kl.I 

wniosek do klasy I sportowej

Oświadczenie woli kl. I

 

 

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

2. REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH

Wniosek do pobrania w szkole lub poniżej:

wniosek do zerówki

Oświadczenie woli oddział przedszkolny

3. REKRUTACJA DO KLASY IV SPORTOWEJ

Wniosek do pobrania w szkole lub poniżej:

wniosek do klasy IV sportowej

harmonogram

regulamin

test sprawności fizycznej gimnastyka

test sprawności fizycznej lekka atletyka

test sprawnościowy pływanie

testy piłka nożna