SZKOLNE UBEZPIECZENIE NNW

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców zarekomendowała wybór oferty ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków firmy Ergo Hestia.

Suma ubezpieczenia 19 000zł, składka 60zł.

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia :

Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą

2. Śmierć w wyniku sepsy

3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki

4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu

5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza lekcjami. Z umowy wyłączono zapisy par 103 pkt 1 ppkt 2 OWU w zakresie wypadków powstałych w wyniku uprawiania dyscyplin sportowych w ramach zarejestrowanych sekcji lub klubów sportowych, polegających na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych. Wyłączenie nie dotyczy wyczynowego uprawiania dyscyplin sportowych w celach zarobkowych oraz w ramach zajęć szkolnych w szkołach o profilu sportowym. W przypadku uprawiania dyscyplin sportowych z celach zarobkowych oraz w ramach zajęć szkolnych w szkołach o profilu sportowym mają zastosowanie postanowienia 103 pkt 1 ppkt 2 OWU.

6. Zachorowania na COVID-19.

§ 103

1. Pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte:

1) następstwa zawałów serca i udarów mózgu, wyłącznie osób w wieku do 65 lat, o ile w ciągu 24 miesięcy

poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia u osoby objętej ubezpieczeniem nierozpoznaną lub

nieleczoną chorób układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciśnienia tętniczego lub choroby wieńcowej)

lub cukrzycy;

2) następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, w zakresie

uprawiania dyscyplin sportowych zaliczanych do II klasy ryzyka, w rozumieniu postanowień § 100.

Opcje dodatkowe:

1. Zwrot kosztów leczenia na wydatki poniesione wskutek NNW z tytułu:

» badania i zabiegi ambulatoryjne

» pobytu w szpitalu, badań ( w tym rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy), zabiegów ambulatoryjnych i operacji

» nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza Ważne: Brak udziału własnego Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków

2. Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW) » płatne od 1 dnia pobytu, max 60 dni (min. pobyt w szpitalu 3 dni)

3. Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby » płatne od 1 dnia pobytu, max 30 dni (min. pobyt w szpitalu 3 dni

4.Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NNW jednego lub obojga rodziców

5. Assistance powypadkowy na terenie Polski – organizacja i pokrycie kosztów: » Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub » Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej » Wizyta pielęgniarki » Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego » Transport medyczny » Pomoc psychologa » Rehabilitacja: – wizyta fizykoterapeuty – wizyta w poradni rehabilitacyjnej » Sprzęt rehabilitacyjny » Opieka nad dzieckiem

Wariant I – wypłata odszkodowania na podstawie systemu świadczeń proporcjonalnych ( % za %)

Składka za ubezpieczenie w kwocie 60 zł będzie zbierana przez wychowawców klas do 31.09.2020, bądź bezpośrednio w biurze Kołłątaja 52 Puławy,

lub na konto 86 1140 2004 0000 3902 7830 0298 (w tytule proszę wpisać dane dziecka oraz klasę).

Pomocą służy Anna Korpysa, jako osoba ubezpieczająca z biura Ubezpieczenia A.D. Korpysa – telefon 506-030-923, 791-986-678.

 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ Z UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO?

1.   https://www.ergohestia.pl/obsluga-szkody/

2.  Najszybciej zgłosisz szkodę za pomocą formularza zgłoszenia szkody.

3. Telefonicznie na infolinie 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub (58) 555 55 55 (z telefonu komórkowego).

4. Osobiście w dowolnym biurze Ergo Hestia. Dostępne adresy na stronie https://www.ergohestia.pl

5. U naszego agenta:

UBEZPIECZENIA A.D.KORPYSA

ul. Kołłątaja 52, 24-100 Puławy

tel. 791 986 678, 506 030 923

Czynne: 9:00 – 16:00

 

Opracowała: Anna Korpysa